Muslim Education Society, Dapoli

sample47

Mr. A. Gaffar A. Sattar Rakhange

President

sample83

Mr. Siraj Haji A. Aziz Rakhange

Vice-President

sample70

Mr. Abbas Nasruddin Parkar

Vice-President

sample70

Mr. Liyakat A. Rashid Rakhange

Council Chairman

sample70

Mr. Rafiq Gaffar Memon

Vice-Chairman

sample70

Mr. Iqbal Muhammad Parkar

Secretary

sample70

Mr.Sarfaraz Muhammad Maniyar

Treasurer

sample70

Mr. Ibrahim Husain Sarang

Treasurer

sample70

Mr. Nazeer Ibrahim Pathan

Treasurer

sample70

Mr. Arif Gaffar Memon

Council Member

sample70

Mr. Javed Muhammad Maniyar

Council Member

sample70

Mr. Siraj A.Latif Rakhange

Council Member

sample70

Mr. Hameed Muhammad Bangi

Council Member

sample70

Mr. Salaam Gulam Muhammad Rakhange

Council Member

sample70

Mr. Nazim Usman Kazi

Council Member

sample70

Mr. Kadir Usman Mastan

Council Member

sample70

Mr. Is'hak Usman Murudkar

Council Member

sample70

Mr. Khalid Abdullah Rakhange

Council Member

sample70

Mr. Rashid Dawood Talgharkar

Boarding Committee Member

sample70

Mr. Salim Sattar Memon

Boarding Committee Member

High School Committee

1.Mr.Javed M.Maniyar Chairman
2.Mr.Ayyub Kasim Mulla Secretary
3.Mr.A.Hamid Mohd.Bangi Member
4.Mr.Nazim Usman Kazi Member
5.Mr.Shah Alam Teacher Representative
6.Mr.Maqbool A.Latif Rakhange Non-Teaching Representative

Jr. College School Committee

1.Mr.Arif Gaffar Memon Chairman
2.Mr.Ayyub Kasim Mulla Secretary
3. Mr.Nazim Usman KaziMember
4.Mr.Is'hak Usman Murudkar Member
5.Mr.Usman Shaikh Hasan ManiyarMember
6.Mr. Saleem Sattar Memon Member