Khan Bahadur Munir
Khar Surguroh

Obedullah Khan Jahangeer
Khan Surguroh
Sr. No.: Rs.5000 and Above
1 Mr. Abdul Rehman Hasan Parkar 5000
2 Mr. Ibrahim Hussain Sarang 5001
3 Mr. Bahauddin Abdulla Parkar 5000
4 M/S. Amina Fisheries 5000
5 Dr. A.A.Deshmukh 5000
6 Mr. H.A.Solkar 5000
7 Mr. Sayeed Dadarkar 5000
8 Mr. Marhooma-Khatoon A.Razak Maknojia 3100
9 Mr. Abbas Aluddin Sunesra 2900
10 Mr. Umer Habib Sunesra 2500
11 Mr. Esmail E Mehta 2500
12 Mr. A.Gani Radiowala 2500
13 Mr. Salim Abbas Ansari 2500
14 Mr. Abu Asim Azmi 2500
15 Mr. Khalid Suleman Mitha 2500
16 Mr. Abdul Rehman Mahmood Kazi 2500
17 Mrs Zubeda Abdul Rehman Kazi 2500
18 Mr. Ibrahim A.Sattar Rakhange(Advocate) 2501
19 Mr. Kamruddin Kamal Kazi 2500
20 Mr. Noor Muneer Khan Sarguroh 2500
21 Mr. Gaffar Sattar Rakhange 2501
22 Mr. Muzaffer Daud Thakoor 2501
23 Mr. Hasan Mahmood Arai 2501
24 Mr. Mushtaque J.Deshmukh 2501
25 Mr. Ali Abdulla Malim 2500
26 Mrs. Abida Usman Rakhange 2501
27 Mr. Usman A.Lateef Rakhange 2501
28 M/S Anjuman E-Falah E-Muslimeen,Tal-Dapoli 2500
29 Mrs. Umera Abdullah Dalvi 2500
30 Late. Haji Abdul Rashid Umer Rakhange 2500
31 Dr. Ali A.Dalvi 2501
32 Mr. S.N.Khot 51000
33 Mr. Konkan Mercantile Co-OP Bank LTD Bombay 25000
34 Mr. Haji Abdul Rehman SK.Ali Bharde 20000
35 Mrs S.Suraiyya Latif Kasu 16000
36 The Maharashtra State Co-OP-Bank LTD Bombay 15000
37 Dr. Akbar Muneer Khan Sarguroh 15000
38 Mr. Shaikh Hasan Alauddin Maniyar 10000
39 Mr. Jainuddin Mohammed Thakoor 10000
40 Mr. Sharfuddin Mohammed Kasim Mukadam 10000
41 Mr. Mohammed Saeed Malim 10000
42 Mr. Nuruddin Husain Palekar 10000
43 Mr. Yunus Shaikh Mahmood Chivelkar 5000
44 Mr. Roshan Lukan Khan(Advocate) 5000
45 Mr. Barrister Jafar A.Barday 5000
46 Mr. Dawood Hasan Parkar 5001
47 Haji Ismail Mohammed Saheb Mukadam 5000
48 Mr. Mohamamd A.Gafoor Parkar 5001
49 Mr. Kasim Abdul Rehman Parkar 5000
50 Mr. Ibrahim Tajuddin Parkar 5000
51 Haji Kasim Mohammed Thakoor 5000
52 Mr. Imtiaz Salim Dave 5000
Sr. No.: Rs.1500 and Above
1 Janab Inayat Khan Haji Khan Pathan 5000
2 Janab T.Janab Ali Saheb Bawasaheb Khalfe
3 Janab Shaikh Ibrahim Ziauddin K.Parkar 3000
4 Janab Haji Adam Bawasahib Sawant 3000
5 Janab Haji Daud Aminsahib Parkar 3000
6 Janab Jainuddin Aminsahib Mukadam 3108
7 Janab Mohamed Sharif Ibrahim3015
8 Janab Prop.Sharif Electric Works Bombay
9 Janab Ali Saheb & Ismail Bawasaheb Khalfe 3247
10 Janab Mohamad Bawasahib Mahate 2956
11 Janab Late Jamaluddin Bawasahib Bamne 2000
12 Janab T.Janab Abbas Sahil Bamne
13 Janab Mohamed Bawasahib K.Suvliwale 2656
14 Janab Haji Gulam Mohiddin Haji S.Tawildar 2376
15 Janab Mohamed Ishak Miasaheb Gaibi 2000
16 Janab Shaikh Ali Mohamed Jaffar Kaunchale 2000
17 Janab Haji Wajihuddin Parkar 1657
18 Janab A.Rahman Mohamed Ismail Motlekar 1654
19 Janab Mohamed Abdul Rehman Warekar 1650
20 Janab Ismail Gulam Saheb Walele 1584
21 Janab Shaikh Mohamed Gulam Saheb Khalfe 1514
22 Janab Bawasahib Shahbuddin Khanche 1528
23 Janab Usman Shahbuddin Juwale 1528
24 Janab Ahamed Sahib Amiruddin Barde 1506
25 Janab Abdul Rahman A.Kadir Motlekar 1595
26 Janab Mahamood Saheb Sadruddin Chougle 1511
27 Janab Balumiya & Bawasahib Kalsekar 3313
Sr. No.: Rs.1000 and Above
1 Janab Bala Khotu Saheb Hawa 1389
2 Janab Shaikh Husen Nakhawasaheb hawa 1350
3 Janab Alikhan E. Deshmukh 1393
4 Janab Yusuf Bawa Saheb Mahate 1393
5 Janab Mohamed Ali Karel 1393
6 Janab Faki Abdul Gafoor Faki Ibrahim Mugri 1484
7 Janab Sharfuddin Shaikh Ahamed Saheb Zamane 1386
8 Janab Ahamed Gaffoor Co. 1386
9 Janab Shamsuddin Ahmed Saheb Zamane 1386
10 Janab Mohamed Ibrahim Petkar 1336
11 Janab Baba & Bhikya Bawasaheb Sopekar 1386
12 Janab Adam His-amuddin Jamadar 1082
13 Janab Mohamed Khan Ibrahim Khan Mahadik 1000
14 Janab Faki Jafar Shamsuddin Burhanpuri 1000
15 Janab Ahamed Umer Saheb Tawildar 1000
16 Janab Mohamed Yusuf Sheth Gatto 1000
17 Janab Mohamed Bawasaheb Chikte 1000
18 Janab Shaikh Ibrahim Saheb Patankar 1000
19 Janab Mohamed Ali Ain Parkar 1001
20 Janab The N.M.Wadia Charities ,Bombay 1000
21 Janab Mohamed Husain Tawildar 1336
22 Janab Gulam Husen Saidumiya Malwankar 1386
Sr. No.: Rs.500 and Above
1 Janab Kazi Mahmood Kazi Abdul Rehman 525
2 Janab Ibrahim Koor Mohamed Khan Mahadik 853
3 Janab Messers Koor Brothers 720
4 Janab Messers Ahmed & Co. 696
5 Janab Hasanmiya Mohamed Ismial Hasware 696
6 Janab Mohamed Bale Saheb Batte 696
7 Janab Shaikh Abbas Babu Saheb Juwale 696
8 Janab Bapoo Gulam Saheb Upadhe 682
9 Janab Haji Ismail Ali Kapde 682
10 Janab Messers Miya Umer & Co 680
11 Janab Abdul Rehiman Saheb Ukaye 680
12 Janab Faquik Dawood Saheb Buranpuri 680
13 Janab Babamiya Hasware 680
14 Janab Baba A.Rahiman Petkar 678
15 Janab Gulam Husain Ameen Saheb Mullaji 675
16 Janab Ahmad Ismail Saheb Councellor 675
17 Janab Moosa B.Malvankar 675
18 Janab Baba B.Petkar 675
19 Janab Mohamed Saheb Ahmad Saheb Shaikhnag 675
20 Janab Haji Mohamed Yoonus Nadkar 662
21 Janab Shaikh Ali Bhiku Mahate 540
22 Janab Shahbuddin Nakhwa Walele 538
23 Janab Wajihuddin Nakhwa Khalfe 538
24 Janab Abdul Rehman Walele 538
25 Janab Gulam Husain & Mohamed Bawa Khalfe 538
23 Janab Yakub A.R.Chougule 538
27 Janab Shaikh Yusuf B.Bagdadi 537
28 Janab Bhaimiya A. Gani Parkar537
29 Janab Saidu Ibrahim Chafekar 537
30 Janab Wajihuddin Gulam Husain Khalfe 537
31 Janab Yunus Mohmed Saheb Chikte 537
32 Janab Anjumane-Islam Rajwadi(Mahad) 537
33 Janab Sirajuddin Shaikh Abdullah Shaikhnag 537
34 Janab Ibrahim A.Kadir Petkar 537
35 Janab Usman Ibrahim & Co. 537
36 Janab Gulam Husain Saheb Chikte 530